Regulamin serwisu

1. Postanowienia ogólne

Korzystanie z Serwisu jest jednoczesną akceptacją w całości zasad zawartych w niniejszym regulaminie wyrażoną przez osoby korzystające z serwisu (zwane dalej Użytkownikami).
Korzystanie przez Użytkownika z EMPIRELINKS po dokonaniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację nowych warunków Regulaminu.
Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania prawa i zasad wyrażonych w regulaminie.

2. Reklamodawca

Każdy zarejestrowany Użytkownik EMPIRELINKS może być Reklamodawcą.
Przy stworzeniu nowej oferty na koncie są blokowane środki w wysokości ceny publikacji.
Zleceniodawca jest zobowiązany sprawdzić wykonane zlecenie w ciągu 5 dni.
W przypadku nienależycie wykonanego zlecenia Zleceniodawca może oddać go do dopracowania.

3. Wydawca

Wydawcą może być każdy zarejestrowany Użytkownik EMPIRELINKS.
Wydawca jest zobowiązany umieścić podjęte zlecenie na czas z wykonaniem wszystkich wymagań Reklamodawcy.
Ceny publikacji ustawia sam Wydawca, w oparciu o parametry swojej witryny.

4. Wpłaty

Doładowania konta użytkownika są dokonywane za pośrednictwem systemu PayPal (www.paypal.com) lub WebMoney (www.webmoney.ru).
Po zasileniu Konta, koszty zostaną dodane do Konta z chwilą potwierdzenia otrzymania płatności przez Podmiot Rozliczający.

5. Wypłaty

Saldo prezentowane w ramach Konta obrazuje aktualną różnicę zobowiązań i należności Użytkownika względem EMPIRELINKS.
Użytkownik w dowolnym momencie może zlecić EMPIRELINKS wypłatę dostępnych w ramach Konta środków. Zlecenie wypłaty odbywa się poprzez stosowny formularz internetowy, dostępny w ramach Konta. Z chwilą zlecenia wypłaty środków, na Koncie Użytkownika blokowana jest odpowiadająca wartości netto wypłaty kwota.
Zlecenie wypłaty nie może być na kwotę mniejszą niż równowartość 30 (trzydziestu) dolarów amerykańskich netto.
Wypłaty będą dokonywane wyłącznie za pośrednictwem systemu PayPal.
Wypłaty dokonywane są w terminie pięciu dni roboczych od dnia, w którym Użytkownik dostarczył wszystkie niezbędne informacje.
Wypłaty dokonywane są wyłącznie w dolarach amerykańskich.

6. Reklamacje i rozstrzygnięcie sporów

Reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz pomocy lub drogą mailową na adres contact@empirelinks.com.
Reklamacjom podlegają zakupione usługi wynikające z niezgodności z zamówieniem lub nienależytym wykonaniem.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia zgłoszenia reklamacyjnego.